Dziękujemy za rejestrację. Zapraszamy do rezerwacji kortów.
Poprawne logowanie. Zapraszamy do rezerwacji kortów.
Active Squash
logo asb


Postanowienia ogólne:

aktualizacja 09 marca 2021

  Zasady rezerwacji kortów i ich odwoływanie:


 1. Rezerwacji kortu można dokonać wyłącznie drogą mailową - adres biuro@active-squash.pl zakładka (rezerwacja).
 2. Każda rezerwacja może zostać odwołana przez Klienta lub przeniesiona na inny termin bez konsekwencji finansowych - bezpłatnie najpóźniej do 24 godzin przed godziną ustaloną w rezerwacji: osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie wyłącznie pod numer 733 44 88 44 oraz drogą mailową - adres biuro@active-squash.pl
 3. W przypadku gdy Klient nieterminowo odwoła rezerwację (tego samego dnia) jest on zobowiązany do zapłaty 100% ceny wynajmu kortu zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klient zwolniony jest z tej opłaty w przypadku kiedy obsłudze Klubu uda się znaleźć w miejsce zwolnionej rezerwacji innego wynajmującego kort, opłata za wynajem wtedy nie jest naliczana.
 4. W sytuacji nie uiszczenia opłaty za nieterminowe odwołanie rezerwacji kortu, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonywania rezerwacji bezpłatnie. W takiej sytuacji skutecznej rezerwacji Klient będzie mógł dokonać jedynie po wcześniejszym jej opłaceniu.
 5. Na podany w rezerwacji numer telefonu zostaną wysłane automatycznie przypominające 2 sms-y na 26 godziny i na 3 godziny przed planowaną grą o rezerwacji kortu.

 6. Zasady ogólne:


 7. Regulamin określa zasady korzystania z usług Active Squash Klub Wawrów.
 8. Zakłada się, że osoba która przebywa na terenie Klubu zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 9. W recepcji klubu i na stronie www.active-squash.pl znajduje się ogólnodostępny cennik za wynajem kortu i sprzętu sportowego.
 10. Klub otwarty jest codziennie od godz. 8:00 do godz. 23:00, jednakże w dni powszechne pomiędzy godzinami 8:00-15:00 oraz w weekendy Klub będzie otwarty wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. W przypadku nie dokonania wcześniejszej rezerwacji w tych terminach Klub może być nieczynny.
 11. Klub ustala czas techniczny wynoszący 20 minut od zakończenia ostatniej rezerwacji danego dnia podczas którego klient zobowiązany jest do opuszczenia Klubu.
 12. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usług Klubu za zgodą swojego opiekuna prawnego.
 13. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz: wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używania tytoniu, wnoszenia i używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod ich wpływem, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam.
 14. Rezerwacja kortu na jedną godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min., liczone od pełnej godziny zegarowej (max.5 osób / 1 kort)
 15. Podstawą do korzystania z kortu jest opłacenie rezerwacji w formie opłaty jednorazowej lub karnetu. Opłaty za rezerwację dokonać można bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą.
 16. Opłata jednorazowa lub karnet nie podlega zwrotowi gotówki.
 17. Posiadacze kart Multisport, FitProfit, FitFlex zobowiązani są do okazania ważnej karty wraz z dowodem osobistym przed skorzystaniem z gry (informuje o tym regulamin wystawcy kart).
 18. Karnet lub opłata jednorazowa upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki, na czas przebywania w klubie, po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji Klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 20 zł na rzecz Klubu.
 19. Za rzeczy pozostawione w szatni, w tym w szafkach lub przed kortem Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Pozostawione przez graczy rzeczy składowane są w Klubie przez okres 1 miesiąca.
 21. Klienci wypożyczający sprzęt lub użytkujący urządzenia, należące do Klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczony sprzęt sportowy w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowego sprzętu

  Bezpieczeństwo i zdrowie:


 22. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
 23. Przed rozpoczęciem gry Klub zaleca przeprowadzenie prawidłowej rozgrzewki oraz używanie podczas gry ochronnych okularów.
 24. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 25. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, butelek z płynami do picia mogących zanieczyścić kort oraz pozostawiania na jego podłodze zegarków, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy na korcie.
 26. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w obuwiu nie pozostawiającym śladów na powierzchni kortu – obuwie z tzw. podeszwą non-marking (kauczukową) przeznaczone do sportów halowych. W przypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia do gry pracownik recepcji Klubu ma prawo odmówić Klientowi wstępu na kort. Klient nie ponosi wtedy kosztów rezerwacji kortu.
 27. Ze względów bezpieczeństwa i higieny zabrania się gry bez koszulki lub/i bez butów.

 28. Podsumowanie:


 29. Klub ma prawo odwołania rezerwacji w przypadku przerw technicznych lub innych ważnych wydarzeń o czym poinformuje Klubowiczów w stosownym terminie, jak również Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

  Wszelkie reklamacje mogą być wnoszone wyłącznie drogą pisemną na adres: Active-Squash Klub Wawrów Osiedle Bermudy 88F Wawrów, 66-400 Gorzów Wlkp.

  Klub w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej.